PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gościńca i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki/zadatku lub całej należności za pobyt w Gościńcu . Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Agro Gościńca
3. Regulamin jest dostępny do wglądu u właściciela, w każdym pokoju, a także na stronie www.agro-gosciniec.pl

REGULAMIN
1. Pokoje w gospodarstwie agroturystycznym wynajmowane są na doby.
2. Doba obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 11:30 dnia następnego.
3. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:30. cisza nocna może być zniesiona gdy w budynku odbywa się impreza zorganizowana (np. spotkania biznesowe, integracje, grile, wesela).
4. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić telefonicznie do recepcji do godz. 11:30. Za przedłużenie doby powyżej 11,30 godz. lub zostawienie rzeczy w pokoju po tej godzinie skutkuje opłatą za następną dobę .
6. Gospodarstwo zobowiązane jest zapewnić:
– warunki pełnego wypoczynku gościa,
– wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoju po długim okresie wynajmu , względnie
naprawą urządzeń podczas nieobecności gościa, bądź w jego obecności,
jeśli wyrazi takie życzenie,
– na życzenie gości całodniowe wyżywienie dodatkowo płatne.
Gospodarstwo zobowiązane jest:
– bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług,
funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie,
– do nieodpłatnego świadczenia usług depozytowych.
7. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
wartościowych rzeczy i gotówki wniesionej przez Gościa na teren pensjonatu
o ile rzeczy te nie zostały złożone do depozytu .
8. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz.21:00.
9. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobą, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną opłatę.
10. Przy opuszczeniu pensjonatu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy
pozostawić w drzwiach .
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu,
powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości, również za takie do których mógł się przyczynić.
12. Śniadania i obiady serwowane po wcześniejszym ustaleniu.
13. Zabrania się palenia w pokoju, złamanie regulaminu grozi karą finansową
w wysokości 200zł.
14 . Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Gościńca pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
15. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Gościńca w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
16. Właściciel obiektu udostępnia gościom bezpłatnie grilla (bez paliwa). Osoby planujące jego użycie proszone są o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia terminu nie kolidującego z rezerwacjami innych gości lub odbywającymi się imprezami na terenie obiektu.

Osobie wynajmującej pokój zabrania się w szczególności:
1. Palenia papierosów, tytoniu
2. Używanie w pokojach mieszkalnych maszynek spirytusowych, benzynowych ,gazowych kuchenek i grzejników elektrycznych .Oraz innych źródeł ciepła nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju .
Wymaga się przestrzegania przepisów BHP, przeciw pożarowych, oraz stosować się w sytuacji do próśb właścicieli .

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania zawartych w regulaminie zasad .

Osoby naruszającej zasady regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia budynku bez zwrotu kosztów

Na poczet rezerwacji należy wpłacić zadatek na konto bankowe wysokości od 30% do 50% w przypadkach wysokiego sezonu zadatek może wynosić do 90% ceny przewidzianego kosztu pobytu. Końcowa wysokość zadatku zależy od daty pobytu, ilości rezerwowanych pokoi oraz długości pobytu. Dokładna wysokość zostanie obliczona po uzyskaniu wyżej wymienionych danych. W tytule przelewu należy wpisać: zadatek na poczet rezerwacji, imię i nazwisko zamawiającego.

Dokonanie płatności jest warunkiem wykonania rezerwacji , o czym Usługobiorca zostaje poinformowany.
Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. Usługobiorca rezerwujący miejsce noclegowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki
c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w korespondencji

W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.

Wszystkie zadatki, wpłaty po zameldowaniu nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu bądź jego skrócenia.